Apa itu Terminologi Bahasa Melayu?

 

Istilah atau dalam bahasa Inggerisnya Technical Term ialah kata atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus dalam sesuatu bidang ilmu atau profesional. Sesuatu istilah itu mempunyai makna yang tepat bagi konteks bidangnya. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2010: 591), istilah bermaksud perkataan atau rangkaian kata yang menyatakan sesuatu dengan betul, tepat, dan sesuai dalam sesuatu bidang ilmu pengetahuan, baik dalam bidang pekerjaan ataupun kesenian. Tambahan pula, dalam buku Seni Pertukangan Lepa (2015:35), istilah boleh dinyatakan sebagai sejumlah kata dan frasa yang mengungkapkan konsep-konsep khusus yang diperlukan oleh bidang ilmu atau ikhtisas berkenaan (PUPIBM,1992:1), manakala dalam PUPIBM (2004:2) istilah ialah kata atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat dalam sesuatu bidang ilmu atau profesional.

Tataistilah atau dipanggil Terminology pula merupakan kumpulan istilah bagi sesuatu bidang tertentu yang dibentuk mengikut peraturan-peraturan yang ada. Menurut Puteri Roslina Abdul Wahid (2007: 12), terminologi ialah subbidang dalam linguistik terapan sebagai disiplin ilmu yang menggarap hal berkenaan pembentukan kata yang mendukung konsep tertentu dalam sesuatu bidang ilmu. Bidang ini merupakan satu sains inter dan transdisiplin yang membicarakan konsep dan padanannya seperti istilah, simbol dan lain-lain. Namun demikian, peristilahan diertikan mengikut pandangan, perspektif dan pendekatan yang berkaitan dengan individu yang melihatnya. 

Terminologi juga membawa maksud himpunan istilah yang mewakili sistem konsep bidang perkara khusus (ISO 1087:1990:2.1) dan kajian mengenainya adalah untuk melihat bagaimana manusia menggunakan objek, sama ada konkrit ataupun abstrak untuk berkomunikasi. Oleh itu, setiap istilah akan membicarakan konsep padanannya sendiri.


PEMINJAMAN KATA DALAM PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Bidang peristilahan merupakan salah satu bidang yang paling banyak mengumpulkan kosa kata pinjaman dalam bahasa Melayu. Peminjaman kata bukanlah perkara baru dalam kerja peristilahan. Menurut Ismail Dahaman (1922:26), istilah baru yang dibentuk melalui peminjaman kata dilakukan atas kesedaran hendak memodenkan bahasa Melayu. Pengambilan kata atau istilah pinjaman hendaklah berlaku menurut dasar bentuk standard sistem tertentu dan bukanlah atas dasar ucapan istilah asing. Istilah asing yang hendak diambil hendaklah sedapat mungkin diambil bentuk Romawi - Yunani atau bentuk istilah antarabangsa, dan disesuaikan dengan sistem ejaan bahasa Melayu, supaya istilah ilmu/ilmiah itu memperlihatkan etimologinya.

Peminjaman kata suatu bahasa daripada suatu bahasa yang lain merupakan satu fenomena yang normal bagi sesuatu bahasa yang hidup. Ini merupakan salah satu perkara yang tidak dapat dielakkan oleh mana-mana bahasa di dunia ini. Pertembungan budaya suatu bangsa dengan budaya suatu bangsa yang lain merupakan faktor utama mengapa peminjaman kata berlaku. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan apa yang sebelumnya tiada di dalam budaya sesuatu bangsa atau kaum tersebut. Bahasa kita, bahasa Melayu juga tidak lari daripada melalui proses tersebut. Peminjaman kosa kata daripada bahasa lain merupakan satu sumber penting untuk mendapat perkataan baru dalam bahasa peminjam. Menurut Fromkin (2007:474), pinjaman berlaku apabila sesuatu bahasa menambah perkataan atau morfem daripada bahasa lain ke leksikon bahasa sendiri. Sebutan item pinjaman selalunya diubahsuai supaya mematuhi sistem pembunyian bahasa peminjam (bahasa sasaran).

Baca juga: POLA EJAAN KATA PINJAMAN BAHASA INGGERIS
crossorigin="anonymous">

Post a Comment

0 Comments